اصل صحت در معاملات

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جامعة المصطفی العالمیة

چکیده

اصاله الصحه در معاملات به معنی این است که اگر معامله ای انجام شد که عرفا معامله گفته می شود و دلیل بر حرمت آن معامله نبود و در صحت آن شک کردیم، آن معامله صحیح است. در مقابل آن اصل اولی فساد در معاملات است که در صورت شک در صحت معامله ای، اصل فساد آن است. در اینکه صحت به معنی واقعی است و یا به اعتقاد عامل اختلاف است که اقوا صحت واقعی است. آیه اوفوا بالعقود و نهی از اکل مال به باطل و اوفوا بالعهد و حدیث المومنون عند شروطهم و الناس مسلطون علی اموالهم ، نفی اختلال نظام ، سیره عقلا و اجماع دلائل بر اصاله الصحه هستند. و بنابراین اصل صحت بر اصل فساد مقدم می شود.

کلیدواژه‌ها