عوامل مؤثر در فقر کشورافغانستان

نویسنده

دانش‌پژوه دکتری جامعه‌المصطفی‌العالمیه

چکیده

کشور افغانستان در گذشته یکی از کشورهای متمول و پیشرفته در عصرخودش محسوب می‌شده است، تا اینکه دشمنان این کشور از چنگیزخان مغول گرفته تا آمریکا یکی پس از دیگری به این کشور حمله‌ور شده تمام آبادانی این کشور را به ویرانه تبدیل کرده و مردم این سرزمین را به خاک ذلت ‌نشاندند. بنابراین در فقر کشور و مردم افغانستان عوامل ذیل تأثیر عمده داشته است:
سیاسی: سیاستهای شیطانی دشمنان خارجی علیه مردم این مرز و بوم که جنگ‌های تحمیلی ونقشه‌های استعماری نسبت به این کشور را شامل می‌شود.
اجتماعی: ایجاد اختلاف در میان اقوام و طوایف این کشور، از طریق برانگیختن تعصبات مذهبی، نژادی و...
فرهنگی: بی‌سوادی تعداد زیادی از مردم این کشور، خودباختگی، ترویج گناه و متزلزل شدن باورهای دینی، برداشت افراطی و غلط از دین.
اقتصادی: عبارتند از:1 - بی‌امنیتی. 2- سرمایه گذاری نشدن روی منابع طبیعی، معادن و عدم بهره برداری صحیح از آنها. 3- توسعه نیافتگی صنایع و کشاورزی.4- کمبود انرژی‌برق، سوخت و سنتی بودن کشاورزی. 5- توسعه نیافتگی راه‌های مواصلاتی. 6- سنتی بودن پرورش حیوانات.
بخاطر این عوامل است که کشور و مردم افغانستان در میان دیگر کشورها و ملت‌های دنیا فقیر مانده است.

کلیدواژه‌ها