نقش جهان شناسی در رفتارهای اقتصادی

نویسنده

دانش‌پژوه جامعه‌المصطفی‌العالمیه

چکیده

نقش باور‌های انسان در تمام رفتار‌های او از جمله رفتار‌های اقتصادی‌اش غیر قابل انکار است. در حوزه اقتصاد، نظام اقتصادی سرمایه‌داری بر اساس تفکر دئیسم مبتنی بر باور به اصل خلقت جهان توسط خداوند و انکار هرگونه هدایت تکوینی و تشریعی آن، نظام‌ طبیعی را که طبق روابط علی و معلولی به‌طور دقیق عمل می‌کند کارآمد ترین نظام معرفی کرد. این نوع باور نسبت به جهان رفتار‌های اقتصادی خاصی چون اصالت فرد، آزادی مطلق، رقابت مطلق و نفی هرگونه دخالت دولت یا هر نهاد دیگری را در جامعه به دنبال داشت. نظام اقتصادی کمونیستی با اعتقاد به مادی بودن جهان و عدم باور به هر نوع آفریننده‌ای برای آن و انکار کلی جهان غیب، رفتار‌های اقتصادی متفاوتی چون نفی اصالت فرد، نفی آزادی مطلق و دخالت تمام عیار نهاد دولت را در جامعه بوجود آورد که تفاوت بنیادی با رفتار‌های اقتصادی نظام‌ سرمایه‌داری پیدا کرد. بر اساس آموزه‌های وحیانی وروایات اسلامی، جهان اعم از جهان محسوس و جهان پوشیده از حس است که خالق حکیم، دانا و مدبر دارد، هم جهان محسوس و هم جهان غیب لحظه به لحظه تحت تدبیر و قیمومیت خداوند هدایت می‌شوند. جهان هدفمند آفریده شده و هدف از آفرینش آن به کمال رسیدن انسان و شایستگی یافتن او برای جاودانه شدن و برخورداری از نعمت‌های گسترده و بی‌بدیل جهان پوشیده ازحس و رسیدن به سعادت ابدی است. از نظر اسلام در تقابل دو جهان، اصالت از آنِ جهان آخرت بلحاظ ابدی بودن آن و نعمت‌های جاودانه‌اش است. اعتقاد به جهانی با این همه ویژگی، تردیدی نیست که رفتار‌های بسیار متفاوت اقتصادی نسبت به دو نظام اقتصادی پیش گفته را در پی دارد که برآیند مجموع آن‌ها بهره مندی کامل از نعمت‌های دنیا و برخورداری از سعادت دایمی در جهان آخرت است.

کلیدواژه‌ها